Giỏ hàng
Tiêu chuẩn nước ăn uống mới nhất của bộ Y Tế

Góc tư vấnNgày: 23-01-2021 bởi: Mã Thị Vân

Tiêu chuẩn nước ăn uống mới nhất của bộ Y Tế

Thông tin chi tiết về quy chuẩn nước ăn uống Bộ Y Tế

Tiêu chuẩn nước ăn uống mới nhất của bộ Y Tế

Theo thông tư về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT ngày 17/6/2009 quy định các tiêu chuẩn cấp nước ăn uống mới nhất hiện nay, có hiệu lực từ ngày 01/12/2009, bãi bỏ quyết định số 09/2005/QĐ-BYT ngày 13/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Y Tế ban hành.

Phạm vi của QCVN nước ăn uống QCVN 01:2009/BYT

Quy chuẩn nước ăn uống quy định mức giới hạn các tiêu chí chất lượng đối với nước sử dụng cho mục đích ăn uống trực tiếp, chế biến thực phẩm tại các cơ sở chế biến.

Đối tượng áp dụng của quy chuẩn nước ăn uống

Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân và hộ gia đình khai thác, kinh doanh nước ăn uống, bao gồm cả các cơ sở cấp nước tập trung dùng cho mục đích sinh hoạt có công suất từ 1.000 m3/ngày đêm trở lên.

Bảng giới hạn các chỉ tiêu chất lượng nước ăn uống theo quy chuẩn

STT

Tên chỉ tiêu

Đơn vị

Giới hạn tối đa cho phép

Phương pháp thử

Mức độ g   giám sát

I. Chỉ tiêu cảm quan và thành phần vô cơ

1.

Màu sắc(*)

TCU

15

TCVN 6185 - 1996

(ISO 7887 - 1985) hoặc SMEWW 2120

A

2.       

Mùi vị(*)

-

Không có  mùi, vị lạ

Cảm quan, hoặc SMEWW 2150 B và 2160 B

A

3.

Độ đục(*)

NTU

2

TCVN 6184 - 1996

(ISO 7027 - 1990)

hoặc SMEWW 2130 B

A

4.

pH(*)

-

Trong khoảng

6,5-8,5

TCVN 6492:1999 hoặc SMEWW 4500 - H+

A

5.

Độ cứng, tính theo CaCO3(*)

mg/l

300

TCVN 6224 - 1996 hoặc SMEWW 2340 C

A

6.

Tổng chất rắn hoà tan (TDS) (*)

mg/l

1000

SMEWW 2540 C

B

7.

Hàm lượng Nhôm(*)

mg/l

0,2

TCVN 6657 : 2000 (ISO 12020 :1997)

B

8.

Hàm lượng Amoni(*)

mg/l

3

SMEWW 4500 - NH3 C hoặc

SMEWW 4500 - NH3 D

B

9.

Hàm lượng Antimon

mg/l

0,005

US EPA 200.7

C

10.

Hàm lượng Asen tổng số

mg/l

0,01

TCVN 6626:2000 hoặc SMEWW 3500 - As B

B

11.

Hàm lượng Bari

mg/l

0,7

US EPA 200.7

C

12.

Hàm lượng Bo tính chung cho cả Borat và Axit boric

mg/l

0,3

TCVN 6635: 2000 (ISO 9390: 1990) hoặc SMEWW 3500 B

C

13.

Hàm lượng Cadimi

mg/l

0,003

TCVN6197 - 1996

(ISO 5961 - 1994) hoặc SMEWW 3500 Cd

C

14.

Hàm lượng Clorua(*)

mg/l

250

300(**)

TCVN6194 - 1996

(ISO 9297 - 1989) hoặc SMEWW 4500 - Cl- D

A

15.

Hàm lượng Crom tổng số

mg/l

0,05

TCVN 6222 - 1996

(ISO 9174 - 1990) hoặc SMEWW 3500 - Cr -

C

16.

Hàm lượng Đồng tổng số(*)

mg/l

1

TCVN 6193 - 1996 (ISO 8288 - 1986) hoặc SMEWW 3500 - Cu

C

17.

Hàm lượng Xianua

mg/l

0,07

TCVN 6181 - 1996

(ISO 6703/1 - 1984) hoặc SMEWW 4500 - CN-

C

18.

Hàm lượng Florua

mg/l

1,5

TCVN 6195 - 1996

(ISO10359 - 1 - 1992) hoặc SMEWW 4500 - F-

B

19.

Hàm lượng Hydro sunfur(*)

mg/l

0,05

SMEWW 4500 - S2-

B

20.

Hàm lượng Sắt tổng số (Fe2+ + Fe3+)(*)

mg/l

0,3

TCVN 6177 - 1996 (ISO 6332 - 1988) hoặc SMEWW 3500 - Fe

A

21.

Hàm lượng Chì

mg/l

0,01

TCVN 6193 - 1996 (ISO 8286 - 1986)

SMEWW 3500 - Pb A

B

22.

Hàm lượng Mangan tổng số

mg/l

0,3

TCVN 6002 - 1995

 (ISO 6333 - 1986)

 

A

23.

Hàm lượng Thuỷ ngân tổng số

mg/l

0,001

TCVN 5991 - 1995 (ISO 5666/1-1983 - ISO 5666/3 -1983)

B

24.

Hàm lượng Molybden 

mg/l

0,07

US EPA 200.7

C

25.

Hàm lượng Niken

mg/l

0,02

TCVN 6180 -1996 (ISO8288 -1986)

SMEWW 3500 - Ni

C

26.

Hàm lượng Nitrat

mg/l

50

TCVN 6180 - 1996

(ISO 7890 -1988)

A

27.

Hàm lượng Nitrit

mg/l

3

TCVN 6178 - 1996 (ISO 6777-1984)

A

28.

Hàm lượng Selen

mg/l

0,01

TCVN 6183-1996 (ISO 9964-1-1993)

C

29.

Hàm lượng Natri

mg/l

200

TCVN 6196 - 1996  (ISO 9964/1 - 1993)

B

30.

Hàm lượng Sunphát (*)

mg/l

250

TCVN 6200 - 1996

(ISO9280 - 1990)

A

31.

Hàm lượng Kẽm(*)

mg/l

3

TCVN 6193 - 1996 (ISO8288 - 1989)

C

32.

Chỉ số Pecmanganat

mg/l

2

TCVN 6186:1996 hoặc ISO 8467:1993 (E)

A

II. Hàm lượng của các chất hữu cơ

a. Nhóm Alkan clo hoá

33.  

Cacbontetraclorua

mg/l

2

US EPA 524.2

C

34.  

Diclorometan

mg/l

20

US EPA 524.2

C

35.  

1,2 Dicloroetan

mg/l

30

US EPA 524.2

C

36.  

1,1,1 - Tricloroetan

mg/l

2000

US EPA 524.2

C

37.  

Vinyl clorua

mg/l

5

US EPA 524.2

C

38.  

1,2 Dicloroeten

mg/l

50

US EPA 524.2

C

39.  

Tricloroeten

mg/l

70

US EPA 524.2

C

40.  

Tetracloroeten

mg/l

40

US EPA 524.2

C

b.  Hydrocacbua Thơm

41.  

Phenol và dẫn xuất của Phenol

mg/l

1

SMEWW 6420 B

B

42.  

Benzen

mg/l

10

US EPA 524.2

B

43.  

Toluen

mg/l

700

US EPA 524.2

C

44.  

Xylen

mg/l

500

US EPA 524.2

C

45.  

Etylbenzen

mg/l

300

US EPA 524.2

C

46.  

Styren

mg/l

20

US EPA 524.2

C

47.  

Benzo(a)pyren

mg/l

0,7

US EPA 524.2

B

c.  Nhóm Benzen Clo hoá

48.  

Monoclorobenzen

mg/l

300

US EPA 524.2

B

49.  

1,2 - Diclorobenzen

mg/l

1000

US EPA 524.2

C

50.  

1,4 - Diclorobenzen

mg/l

300

US EPA 524.2

C

51.  

Triclorobenzen

mg/l

20

US EPA 524.2

C

d. Nhóm các chất hữu cơ phức tạp

52.  

Di (2 - etylhexyl) adipate

mg/l

80

US EPA 525.2

C

53.  

Di (2 - etylhexyl) phtalat

mg/l

8

US EPA 525.2

C

54.  

Acrylamide

mg/l

0,5

US EPA 8032A

C

55.  

Epiclohydrin

mg/l

0,4

US EPA 8260A

C

56.  

Hexacloro butadien

mg/l

0,6

US EPA 524.2

C

III. Hoá chất bảo vệ thực vật

57.  

Alachlor

mg/l

20

US EPA 525.2

C

58.  

Aldicarb

mg/l

10

US EPA 531.2

C

59.  

Aldrin/Dieldrin

mg/l

0,03

US EPA 525.2

C

60.  

Atrazine

mg/l

2

US EPA 525.2

C

61.  

Bentazone

mg/l

30

US EPA 515.4

C

62.  

Carbofuran

mg/l

5

US EPA 531.2

C

63.  

Clodane

mg/l

0,2

US EPA 525.2

C

64.  

Clorotoluron

mg/l

30

US EPA 525.2

C

65.  

DDT

mg/l

2

SMEWW 6410B, hoặc SMEWW 6630 C

C

66.  

1,2 - Dibromo - 3 Cloropropan

mg/l

1

US EPA 524.2

C

67.  

2,4 - D

mg/l

30

US EPA 515.4

C

68.  

1,2 -  Dicloropropan

mg/l

20

US EPA 524.2

C

69.  

1,3 -  Dichloropropen

mg/l

20

US EPA 524.2

C

70.  

Heptaclo và heptaclo epoxit

mg/l

0,03

SMEWW 6440C

C

71.  

Hexaclorobenzen

mg/l

1

US EPA 8270 - D

C

72.  

Isoproturon

mg/l

9

US EPA 525.2

C

73.  

Lindane

mg/l

2

US EPA 8270 - D

C

74.  

MCPA

mg/l

2

US EPA 555

C

75.  

Methoxychlor

mg/l

20

US EPA 525.2

C

76.  

Methachlor

mg/l

10

US EPA 524.2

C

77.  

Molinate

mg/l

6

US EPA 525.2

C

78.  

Pendimetalin

mg/l

20

US EPA 507, US EPA 8091

C

79.  

Pentaclorophenol

mg/l

9

US EPA 525.2

C

80.  

Permethrin

mg/l

20

US EPA 1699

C

81.  

Propanil

mg/l

20

US EPA 532

C

82.  

Simazine

mg/l

20

US EPA 525.2

C

83.  

Trifuralin

mg/l

20

US EPA 525.2

C

84.  

2,4 DB

mg/l

90

US EPA 515.4

C

85.  

Dichloprop

mg/l

100

US EPA 515.4

C

86.  

Fenoprop

mg/l

9

US EPA 515.4

C

87.  

Mecoprop

mg/l

10

US EPA 555

C

88.  

2,4,5 - T

mg/l

9

US EPA 555

C

IV. Hoá chất khử trùng và sản phẩm phụ

89.  

Monocloramin

mg/l

3

SMEWW 4500 - Cl G

B

90.  

Clo dư

mg/l

Trong khoảng

0,3 - 0,5

SMEWW  4500Cl hoặc US EPA 300.1

A

91.  

Bromat

mg/l

25

US EPA 300.1

C

92.  

Clorit

mg/l

200

SMEWW  4500 Cl hoặc US EPA 300.1

C

93.  

2,4,6 Triclorophenol

mg/l

200

SMEWW 6200 hoặc US EPA 8270 - D

C

94.  

Focmaldehyt

mg/l

900

SMEWW  6252 hoặc US EPA 556

C

95.  

Bromofoc

mg/l

100

SMEWW  6200 hoặc US EPA 524.2

C

96.  

 Dibromoclorometan

mg/l

100

SMEWW  6200 hoặc US EPA 524.2

C

97.  

Bromodiclorometan

mg/l

60

SMEWW  6200 hoặc  US EPA 524.2

C

98.  

Clorofoc

mg/l

200

SMEWW 6200

C

99.  

Axit dicloroaxetic

mg/l

50

SMEWW  6251 hoặc US EPA 552.2

C

100.                      

Axit tricloroaxetic

mg/l

100

SMEWW  6251 hoặc US EPA 552.2

C

101.                      

Cloral hydrat (tricloroaxetaldehyt)

mg/l

10

SMEWW  6252 hoặc US EPA 8260 - B

C

102.                      

Dicloroaxetonitril

mg/l

90

SMEWW  6251 hoặc US EPA 551.1

C

103.                      

Dibromoaxetonitril

mg/l

100

SMEWW  6251 hoặc US EPA 551.1

C

104.                      

Tricloroaxetonitril

mg/l

1

SMEWW  6251 hoặc US EPA 551.1

C

105.                      

Xyano clorit (tính theo CN-)

mg/l

70

SMEWW 4500J

C

V. Mức nhiễm xạ

106.                      

Tổng hoạt độ a

pCi/l

3

SMEWW 7110 B

B

107.                      

Tổng hoạt độ b

pCi/l

30

SMEWW 7110 B

B

VI. Vi sinh vật

108.                      

Coliform tổng số

Vi khuẩn/100ml

  0

TCVN 6187 - 1,2 :1996

(ISO 9308 - 1,2 - 1990) hoặc SMEWW 9222

A

109.                      

E.coli hoặc Coliform chịu nhiệt

Vi khuẩn/100ml

0

TCVN6187 - 1,2 : 1996

(ISO 9308 - 1,2 - 1990) hoặc SMEWW  9222

A

Ghi chú trong bảng QCVN 01 nước ăn uống (Quy chuẩn 01 nước ăn uống)

  1. (*) Chỉ tiêu về cảm quan là các chỉ tiêu về màu sắc, mùi vị có thể nhìn thấy bằng mắt tường.
  2. SMEWW viết tắt của Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water là các phương pháp chuẩn xét nghiệm nước và nước thải
  3. US EPA viết tắt của United States Environmental Protection Agency nghĩa là Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ
  4. TCU viết tắt của True Color Unit là đơn vị đo của chỉ tiêu màu sắc
  5. NTU viết tắt của Nephelometric Turbidity Unit là đơn vị đo của chỉ tiêu độ đục
  6. Giới hạn tối đa cho phép I: Áp dụng đối với các cơ sở cung cấp nước.
  7. Giới hạn tối đa cho phép II: Áp dụng đối với các hình thức khai thác nước của cá nhân, hộ gia đình (các hình thức cấp nước bằng đường ống chỉ qua xử lý đơn giản như giếng khoan, giếng đào, bể mưa, máng lần, đường ống tự chảy).

Bạn muốn mua máy lọc nước tổng sinh hoạt đạt tiêu chuẩn của Bộ Y Tế cho gia đình mình, tham khảo ngay tại: https://swd.vn/collections/all

Tham khảo thêm: Hệ thống lọc nước tổng sinh hoạt cho chung cư, nhà phố và biệt thự


 

 

Phân loạiTag

#đèn_UV Giải pháp nước bị ô nhiễm Nước cinh hoạt chung cư nước nhiễm bẩn SWD #đèn_tia_cực_tím_diệt_khuẩn #Giải_pháp_nước_ô_nhiễm nước sạch Lọc nước chung cư Máy làm mềm nước Máy lọc nước thông minh lọc nước nhà liền kề Giải pháp nước chung cư xử lý nước nhiễm phèn sắt máy lọc nước nhiễm bẩn Nước thải sau lọc thiết bị lọc nước nhà liền kề nước nhiễm phén sắt là gì thiết bị xử lý nước bị ô nhiễm Máy lọc nước tổng sinh hoạt cho chung cư #khử_trùng_bằng _đèn_cực_tím_UV máy lọc nước tổng sinh hoạt lọc tổng sinh hoạt cho biệt thự lọc nước chung cư Khử cặn canxi nước sinh hoạt #Công_dụng_đèn_UV thiết bị làm mềm nước cứng Máy lọc nước nhiễm phèn nước mềm cách làm mềm nước cứng làm mềm nước cứng hiệu quả Giải pháp nước sạch Máy lọc nước nhà bếp KI5.0 Máy lọc nước tổng sinh hoạt cho biệt thự Nước sinh hoạt có mùi lạ Máy lọc nước tạo nước uống trực tiếp Giải pháp nước chung cư hà nội Máy lọc nước mùi clo lọc nước chung cư nhiễm mùi hóa chất Thiết bị lọc nước biệt thự Nước nhiễm sắt lọc nước nhiễm dâif Xử lý nước nhiễm clo #ô_nhiễm_thủy_ngân Lọc nước có mùi Máy lọc nước SWD cho biệt thự máy lọc tổng sinh hoạt Nước có mùi clo lọc cặn canxi nước nhiễm sắt lọc tổng sinh hoạt nhà liền kề nước chung cư nhiễm bẩn Nước sinh hoạt hà nội như nước bể bơi tác hại nước nhiễm dầu thải Lọc nước uống trực tiếp tại sao nước nhiễm sắt Máy lọc nước tổng sinh hoạt Hà Nội Lọc nước có cặn nước nhiễm hóa chất làm mềm nước cứng máy lọc nước SWD xử lý nước nhiễm sắt cách giảm cân nhanh nhất loc nước biệt thự lọc nước bị mùi hóa chất uống nước lọc giảm cân #Loại_bỏ_thủy_ngân Máy lọc nước cho hộ chung cư nước nhiễm dầu thải từ đâu #máy_lọc_nước_có_đèn_UV máy làm mềm nước cứng Lọc tổng sinh hoạt chung cư Khuyến mãi Gói bảo dưỡng nước thải máy lọc Ro Lọc nước giếng khoan máy lọc nước nhà liền kề máy lọc nước chung cư thiết bị lọc nước thông minh cho biệt thự Lắp máy lọc nước thực tế Máy lọc nước tổng sinh hoạt SWD tại sao nên lọc nước tổng sinh hoạt thiết bị lọc nước thông minh lọc nước nhiễm phèn nước nhiễm phèn sắt làm mềm nước bằng phương pháp trao đổi ion nước sinh hoạt bị ô nhiễm Lọc nước tổng sinh hoạt biệt thự Nước sinh hoạt hà nội có mùi hóa chất lọc nước nhiễm dầu thải lọc nước nhà liền hề Lọc mùi hóa chất Nước nhiễm clo nước nhiễm clo Lắp máy lọc thực tế Máy lọc nước lọc nước căn hộ lọc nước nhiễm bẩn xử lý nước nhiễm bẩn máy lọc nước tinh khiết làm mềm nước bằng công nghệ trao đổi ion Làm mềm nước cứng cặn canxi uống nước giảm cân nước nhiễm sắt là gì giảm cân giữ dáng nước tự nhiên có mùi khó chịu máy lọc nước bị ô nhiễm dầu thải xử lý nước nhiễm dầu thải nước sinh hoạt có mùi hóa chất nước có mùi hóa chất máy loc nước nhiễm sắt nước nhiễm dầu thải Máy lọc tổng chung cư nước bẩn như nước cống nước chung cư có mùi lạ nguyên nhân nước nhiễm sắt Giải pháp lọc nước chung cư nước có mùi clo phân biệt nước nhiễm sắt hệ thống làm mềm nước cứng #Ô_nhiễm_thủy_ngân_trong_nước tại sao nước nhiễm dầu thải nước giếng khoan có sạch không nước giếng khoan có mùi bùn nhận biết nước cứng vật liệu lọc nước nước giếng khoan gây bệnh về da than hoạt tính là gì Nước nhiễm đá vôi đo như thế nào cát mangan mua ở đâu nước nhiễm mangan than hoạt tính hấp phụ nước nhiễm asen thang đo nước cứng vật liệu lọc nước hồ cá koi Nước nhiễm E.coli nhận biết nước nhiễm asen có nên dùng nước giếng khoan Thế nào là nước nhiễm E.coli nhận biết nước nhiễm bẩn nước nhiễm chì nhận biết nước nhiễm mangan than hoạt tính khử mùi nguyên nhân nước giếng khoan có mùi bùn nước đá vôi có hại cho sức khỏe nước có e.coli nhận biết nước nhiễm sắt tác hại của nước giếng khoan có mùi bùn nhận biết nước nhiễm chì tránh nhiễm E.coli vật liệu lọc làm giảm ph nước vật liệu lọc nước bể cá than hoạt tính lọc nước uống nước nhiễm E.coli gây đau bụng hận biết nước nhiễm clo than hoạt tính được làm từ gì vật liệu lọc nước công nghiệp than hoạt tính lọc không khí vật liệu lọc nước giếng khoan nước đá vôi nhận biết nước nhiễm amoni nước nhiễm canxi nhận biết nước nhiễm canxi nước giếng khoan có mùi tanh nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước Cát Mangan lọc nước vật liệu lọc nước thô nước giếng khoan nước giếng khoan là gì vì sao nguồn nước bị ô nhiễm tác hại nước nhiễm E.coli cát mangan than hoạt tính là gì mua o dau thiếu nước sạch than hoạt tính lọc nước giếng khoan nước giếng khoan có mùi hôi than hoạt tính hà nội thay vật liệu lọc nước giếng khoan Tác hại của nước đá vôi than hoạt tính hút ẩm than đen hoạt tính Nguyên nhân nước nhiễm E.coli nước nhiễm amoni than hoạt tính có công dụng gì vì sao nước bị nhiễm bẩn nước cứng than hoạt tính hút mùi Nước cứng than hoạt tính lọc nước nhận biết nước nhiễm đá vôi vật liệu lọc nước giếng khoan tại hà nội tại soa nước bị nhiễm bẩn nước bẩn than hoạt tính giảm cân Nước đá vôi có lợi cho sức khỏe máy lọc nước bằng than hoạt tính than hoạt tính có tốt không than hoạt tính lọc nước bể cá

Hệ thống đại lý & show room của SWD

SWD - HÀ NỘI (Trụ sở)

SWD - SHOWROOM

SWD - ĐẠI LÝ HÀ NỘI

SWD - ĐẠI LÝ HẢI PHÒNG

SWD - ĐẠI LÝ THÁI NGUYÊN

SWD - ĐẠI LÝ QUẢNG NINH

0393208008